Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť rešpektuje Vaše osobné údaje a nikomu ich nesprístupňuje.

Vašu e-mailovú adresu nepoužijeme na zasielanie SPAM-ov, nepodporujeme ani zasielanie nevyžiadaných listov. Z času na čas informujeme našich stálych zákazníkov o našich aktuálnych akciách.

Užívateľské podmienky

Informácie:

Majiteľ vlastníckych práv nezodpovedá za priamo ani nepriamo vzniknuté škody spôsobené prevádzkovaním webovej stránky. Použitie a aplikácia návodov, rád, nápadov a tipov nachádzajúcich sa na webovej stránke je na vlastnú zodpovednosť každej dotknutej osoby.
Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné vzniknuté poruchy, škody a vynaložené náklady, ktoré vznikli neoprávneným a nespôsobilým zásahom pri užívaní webových stránok, ich nedostatočným fungovaním v prípade technickej poruchy, neoprávneným zásahom do obsahovej stránky webu pozmenením jej údajov, omeškaním údajov určených na odoslanie, ako aj v prípade škôd spôsobených systémovou chybou, prípadne počítačovým vírusom, respektíve zapríčinených inou podobnou poruchou.

Ochrana osobných údajov:

www.magazin-zivotny-styl.com týmto vyhlasuje, že pri spravovaní svojej webovej stránky postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a verejných dát. V prípade doručenia akýchkoľvek údajov osobného charakteru zo strany dotknutej osoby táto zároveň ich zaslaním prejavuje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou www.magazin-zivotny-styl.com, ktorá ich uchováva vo svojom informačnom systéme a spracováva na ďalšie účely v súlade s platným zákonom podľa účelu a charakteru transakcie.

Osobné údaje nie sú poskytované tretím osobám. Poskytnuté osobné údaje starostlivo spracovávame najmä, ale nie výlučne, na tieto účely:

 • prieskum trhu
 • rozbor trhu
 • analýza spotrebiteľských návykov
 • vypracovanie štatistík návštevnosti
 • realizácia výherných súťaží a hier iného charakteru
 • poskytovanie informácií o nových produktoch a službách
 • poskytovanie informácií o rôznych akciách
 • riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov
 • vybavovanie objednávok.

Naša spoločnosť zabezpečuje vo vzťahu ku kupujúcim, obchodným partnerom a ostatným zákazníkom dôvernosť získaných informácií, niektoré z nich zostávajú predmetom utajenia, odvolávajúc sa na existujúce obchodné vzťahy.
Zároveň si dovoľujeme upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že využívaním našej webovej stránky sa vaše osobné údaje môžu dostať aj na stránky iných spoločností a organizácií. Pri využívaní iných webových stránok sa preto odporúča presvedčiť sa o zásadách politiky ochrany osobných údajov daného prevádzkovateľa stránok.

Všeobecné zmluvné podmienky

Tento dokument upravuje tie zmluvné podmienky medzi www.magazin-zivotny-styl.com a užívateľmi webovej stránky www.magazin-zivotny-styl.com, ktoré sa vzťahujú na používanie služieb nachádzajúcich sa webovej stránke, ďalej upravuje vzťah medzi webovou stránkou a užívateľmi.

I. Všeobecné ustanovenia

Vymedzenie pojmov

1. Článok
Na základe uvedených v týchto zmluvných podmienkach nižšie uvedené výrazy a pojmy sa vzťahujú na nasledovné:

 • „www.magazin-zivotny-styl.com“ je webová stránka – virtuálny zdroj informácii na Internete vo vlastníctve spoločnosti www.magazin-zivotny-styl.com, ktorá predstavuje produkty a služby spoločnosti www.magazin-zivotny-styl.com a umožňuje užívateľom stránky, aby mali prístup k rôznym službám, ďalej, aby mali prístup k informačným zdrojom pomocou hyper odkazov nachádzajúcich sa na stránke serveri www.magazin-zivotny-styl.com, alebo uložených na iných serverov, ktoré nepatria pod riadenie www.magazin-zivotny-styl.com.
 • www.magazin-zivotny-styl.com v súlade týchto zmluvných podmienok zabezpečí služby, ktoré spravuje a udržiava cez webovú stránku www.magazin-zivotny-styl.com.
 • „Služby” sú také služby a zdroje, ktoré www.magazin-zivotny-styl.com zabezpečí užívateľom webovej stránky www.magazin-zivotny-styl.com cez webovú stránku www.magazin-zivotny-styl.com, vrátane v tomto katalógu /zozname produktov/ nachádzajúce sa produkty a iné služby, ktoré priebežne rozširujú a môžu meniť.
 • „Užívateľ” je fyzická osoba, ktorá využíva služby zabezpečené spoločnosťou www.magazin-zivotny-styl.com cez webovú stránku www.magazin-zivotny-styl.com potom, ako vyhovel nižšie podrobne opísaným registračným podmienkam. Týmto medzi užívateľom a spoločnosťou www.magazin-zivotny-styl.com vzniká zmluvný vzťah.
 • „Úmyselným zneužitím” sa považuje každé také konanie, alebo úmysel, ktoré je nezlučiteľné etikou Internetu, alebo poškodí osoby pripojené na Internet, alebo iné súvisiace siete, ďalej každý taký čin, ktorý predstavuje trestný čin, alebo priestupok v súlade s ustanoveniami platného práva. Úmyselným zneužitím sa považujú taktiež a nie výlučne všetky nižšie uvedené činy a pokusy: flooding, prístup k zdrojom zneužitím užívateľských práv, mena a hesla iného užívateľa, zneužitie chyby systému na vlastné ciele, ďalej za účelom získania informácií (HACK), také činy, ktoré sa považujú za priemyselnú špionáž, alebo úmyselné poškodenie, vlámanie sa, poškodenie, alebo zničenie (CRACK) systému a informačných zdrojov, neoprávnený prenos systémov vyvinutých na diaľkové ovládanie (Trójske vírusy), inštalácia vírov, skutky, ktoré rušia a bránia užívateľom všeobecné používanie Internetu a iných s ním súvisiacich sietí, atď.
 • „Webové miesto” je úložisko dát nachádzajúce sa na Internete, ktoré je dostupné prostredníctvom jednotnej adresy (URL) a cez HTTP, HTTPS, alebo cez iný všeobecný protokol, ktorý predstavuje súhrn súborov, programov, textov, obrázkov, fotografií, alebo iných materiálov a zdrojov.
 • „Webová stránka” je jednou časťou webového miesta.
 • „IP adresa” je jedinečné identifikačné číslo, ktoré je priradené k jednotlivým počítačom, webovým stránkam, alebo užívateľským zdrojom a umožňuje určiť internetové miesto užívateľov.
 • „Užívateľský účet” je časť webového miesta www.magazin-zivotny-styl.com, ktorý obsahuje prostredníctvom www.magazin-zivotny-styl.com uložené tie užívateľské informácie, ktoré si spoločnosť www.magazin-zivotny-styl.com vyžiadala pri uzatvorení zmluvy. Užívateľský účet je dostupný výhradne s užívateľským menom a heslom. Užívateľský účet umožňuje užívateľovi, aby využíval aj také služby, ku ktorým je potrebná predbežná registrácia do databázy www.magazin-zivotny-styl.com, ďalej umožní odhlásenie sa z prístupu služieb, zmenu údajov uvedených počas registrácie, zmenu hesla a ďalšie iné funkcie.
 • „Informačný systém” je každý taký nástroj, alebo sieť nástrojov, kde určitý program pomocou celého, alebo len časťou informačného systému umožní automatické spracovanie dát.
 • „Hyper odkaz” je každý odkaz umiestnený na webovej stránke, ktorý umožní prístup k iným webovým stránkam, zdrojom informácii, alebo k iným cez štandardný protokol.
 • „Heslo” je jedinečný kód pozostávajúci z písmen, čísiel a/ alebo z iných charakterov, ktoré si vyberie sám užívateľ a spolu s užívateľských menom umožní prístup k užívateľskému účtu.
 • „Užívateľské meno” je jedinečný kód pozostávajúci z písmen, čísiel a/ alebo z iných charakterov, ktoré si vyberie užívateľ sám a ktoré identifikuje užívateľa pri vstupe do užívateľského konta.
 • „Náhodným udalostiam” sa považujú nepredvídateľné okolnosti v čase uzatvorenia zmluvy, ktoré znemožnia poskytovanie služieb.

Predmet zmluvy

2. Článok

 • Spoločnosť www.magazin-zivotny-styl.com svoje služby zabezpečuje výlučne so súhlasom užívateľa na základe nižšie uvedených a splnením ostatných podmienok zverejnených na webových stránkach www.magazin-zivotny-styl.com.
 • Služby regulované v súlade s týmito zmluvnými podmienkami znamenajú komplexný súbor zdrojov a služieb, ktoré sú dostupné na základe zmluvných podmienok určených na webových stránkach www.magazin-zivotny-styl.com len predbežnou registráciou a registráciou a zaplatením príslušnej ceny.
 • Užívateľské podmienky webovej stránky www.magazin-zivotny-styl.com sa vzťahujú na využitie každého takého zdroja a služby, ktorý vyžaduje registráciu zákazníkov.
 • Užívateľ je povinný zabezpečiť počítač a iné technické nástroje, prístup k internetu a zabezpečiť spojenie potrebné na prenos informačného balíka medzi užívateľom a webovou stránkou, ktoré je potrebné na využitie služieb. www.magazin-zivotny-styl.com nepreberá zodpovednosť v tých prípadoch, keď užívateľ nemá prístup k službám, ak takáto situácia vznikne nezávisle od spoločnosti www.magazin-zivotny-styl.com (problém hardvéru, alebo softvéru, problémy s pripojením na internet, atď.).
 • Tieto zmluvné podmienky s nevzťahujú na vzťah medzi užívateľom a tretou stranou, ďalej na tie služby, na ktoré sú v platnosti osobitné predpisy.

3. Článok
Služby zabezpečené spoločnosťou www.magazin-zivotny-styl.com sú rôznorodé, ich počet priebežne rastie a v záujme ďalších vylepšení a rozšíreniu sa hocikedy môžu meniť (voľný prístup, predbežná registrácia, zaplatenie príslušnej ceny po registrácii), ďalej ich počet, vlastnosti a spôsob zabezpečenia spoločnosť www.magazin-zivotny-styl.com môže hocikedy zmeniť.

Schválenie všeobecných zmluvných podmienok. Registrácia

4. Článok

 • Užívateľ sa pre použitie dostupných služieb musí zaregistrovať vyplnením on-line tlačiva, ktoré sa nachádza na webovej stránke www.magazin-zivotny-styl.com, s čím súčasne súhlasí s podmienkami tejto zmluvy.
 • Vyplnením registračného tlačiva a zaškrtnutím políčka “I have read the General Terms and Conditions and I agree with it” („Prečítal som a súhlasím s podmienkami”), ďalej kliknutím na virtuálne tlačidlo “Create my account now!” („Vytvoriť účet teraz!”) užívateľ vytvorí elektronické vyhlásenie v súlade elektrického dokumentu EU a uznáva, že prečítal, porozumel, pochopil a súhlasil s uvedenými v týchto zmluvných podmienkach, a súhlasí s tým, že bude konať v súlade s nimi. Elektronické vyhlásenie, ktoré cez server www.magazin-zivotny-styl.com uskladňujeme spôsobom zabezpečujúce všeobecne prijatú technickú premenu, ktorá umožňuje reprodukciu vyhlásenia, čo na základe už spomínaných právnych predpisov predstavuje elektronický dokument. www.magazin-zivotny-styl.com má právo uložiť IP adresu užívateľov a akékoľvek iné potrebné informácie pre identifikáciu užívateľov, ďalej k reprodukcii potrebné informácie elektronického vyhlásenia užívateľov o prijatí týchto zmluvných podmienok pre prípadné vzniknuté právne spory. Užívateľ môže bez obmedzenia zmeniť informácie, ktoré uviedol pri vyplnení registračného tlačiva na základe uvedených v 2. odseku pred potvrdením vyhlásenia.
 • Na využitie platených služieb poskytovaných spoločnosťou www.magazin-zivotny-styl.com je okrem registrácie nutné zaplatiť príslušnú ceny a prijať licenčnú zmluvu.
 • Užívateľ pri vyplnení registračného tlačiva je povinný poskytnúť svoje identifikačné údaje, povolanie a iné potrebné elektronické údaje na základe skutočných faktov, ako aj oznámiť ich zmeny do 7 dní. Užívateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že poskytnuté údaje sú zhodné so skutočnosťou a zaväzuje sa, že tieto údaje v prípade zmeny bude aktualizovať.
 • V prípade, ak užívateľ poskytne nepravdivé údaje, alebo na základe horeuvedeného odseku neinformuje nás o zmene údajov, spoločnosti www.magazin-zivotny-styl.com vznikne právo na to, aby zabezpečenie služieb a podporu registrácie užívateľa bez predchádzajúceho upozornenia považovala za neplatné, alebo pozastavila. Odmietnutie zabezpečenia služieb, alebo ich pozastavenie sa považuje za zrušenie tejto zmluvy.
 • V prípade neplnoletých osôb na základe tejto zmluvy rodičia, alebo ich zákonní zástupcovia sú povinný prebrať zodpovednosť voči spoločnosti www.magazin-zivotny-styl.com, alebo za škody – registráciou a použitím služieb – spôsobené tretej strane, ďalej za škody spôsobené uvedením falošných údajov.

Užívateľské meno a heslo

5. Článok

 • Užívateľ plne zodpovedá za ochranu svojho hesla, ďalej za všetky činy, ktoré vykoná užívateľ, alebo tretia osoba použitím jeho užívateľského mena a hesla.
 • Užívateľ je povinný urobiť čo najviac v záujme utajenia svojho hesla.
 • Užívateľ nemôže poskytnúť svoje heslo tretej osobe a v prípade zneužitia, alebo pri pokuse o použitie údajov neoprávnenou osobou, užívateľ je povinný bezodkladne informovať www.magazin-zivotny-styl.com. Nezávisle od vyššie uvedených, užívateľ je povinný bezodkladne informovať spoločnosť www.magazin-zivotny-styl.com aj v prípade, ak zabezpečené služby boli použité neoprávnene.
 • Vzhľadom na charakteristiku internetového protokolu a v záujme ochrany svojho hesla sa užívateľ zaväzuje k tomu, že ak po prihlásení sa na stránku chce túto opustiť, klikne na virtuálne tlačidlo „Sign out („Odhlásiť sa“).

Úprava zmluvných podmienok

6. Článok

 • Nakoľko služby poskytované spoločnosťou www.magazin-zivotny-styl.com sú rôznorodé, ich počet neustále rastie a v záujme ďalších inovácií a za účelom rozširovania www.magazin-zivotny-styl.com môže kedykoľvek zmeniť ich počet, vlastnosti a spôsob zabezpečenia, spoločnosť www.magazin-zivotny-styl.com tieto zmluvné podmienky kedykoľvek môže jednostranne zmeniť v súlade v platným právnymi predpismi týkajúce sa služieb.
 • V prípade zmeny týchto zmluvných podmienok adresa kancelárie spoločnosti www.magazin-zivotny-styl.com: www.magazin-zivotny-styl.com, Nyon Lake Geneva, Route de Crassier 7, Eysins 1262, Switzerland.
 • www.magazin-zivotny-styl.com za zaväzuje k tomu, že v e-mailovej správe a/alebo na užívateľskom profile, užívateľskom účte, alebo na hociktorej stránke www.magazin-zivotny-styl.com na dobre viditeľnom mieste oznamom upozorní užívateľa na zmeny. Ak podľa druhého odseku uvedenom vyššie užívateľ neprehlási svoj nesúhlas so zmenenými podmienkami, tak sa považujú zmeny za užívateľom prijaté. V opačnom prípade www.magazin-zivotny-styl.com má právo na okamžité ukončenie zabezpečenia služieb pre daného užívateľa, čo znamená okamžité vypovedanie tejto zmluvy.

II. Služby

Bezplatné služby

7. Článok
Bezplatnými službami poskytnutými spoločnosťou www.magazin-zivotny-styl.com sa považujú tie služby, ktoré má užívateľ k dispozícii po registrácii na základe 2. odseku 4. Článku týchto zmluvných podmienok prostredníctvom webových stránok www.magazin-zivotny-styl.com.

Ceny a spôsob platby

8. Článok

 • Ceny služieb sú uvedené na webových stránkach www.magazin-zivotny-styl.com, ktoré www.magazin-zivotny-styl.com kedykoľvek môže zmeniť. Jednotlivo uvedené celkové ceny /ak to je potrebné/ už obsahujú DPH. Ďalšia zmena cien nemá žiadny vplyv na užívateľa, ktorý už zaplatil za niektorú službu.

Užívateľ na zaplatenie ceny môže využiť ľubovoľný spôsob platby uvedený na webových stránkach www.magazin-zivotny-styl.com.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti užívateľa

9. Článok
Užívateľ má právo na on-line služby poskytované na základe týchto zmluvných podmienok a na prístup a používanie služieb spôsobom ako určí spoločnosť www.magazin-zivotny-styl.com. Pre prístup k službám, ktoré vyžadujú registráciu, je užívateľ povinný zadať užívateľské meno a heslo.

10. Článok
Užívateľ má právo na prístup a zmenu svojich údajov, ktoré uviedol počas registrácie na webovú stránku www.magazin-zivotny-styl.com. Užívateľ tieto svoje práva môže využiť cez svoj užívateľský profil on-line.

11. Článok

 • Obsahy, vrátane a nie výlučne texty, obrázky, dizajny, ilustrácie, fotografie, a iné videomateriály, zvukové materiály, formáty, softvéry, údaje, databázy (vrátane databázy spoločnosti www.magazin-zivotny-styl.com) a iné materiály nachádzajúce sa na webovom mieste www.magazin-zivotny-styl.com a práva duševného vlastníctva spojené so službami pod ochranou zákonov práv duševného vlastníctva patria do výlučného vlastníctva www.magazin-zivotny-styl.com, alebo tretej strany, ktorá pre www.magazin-zivotny-styl.com zabezpečuje užívacie právo. Užívateľ nemôže využívať webovú stránku www.magazin-zivotny-styl.com, služby, alebo ktorúkoľvek časť obsahu stránky na vlastné účely.
 • Právo prístupu užívateľa nezahrňuje v sebe právo na kopírovanie, alebo reprodukciu obsahu stránok www.magazin-zivotny-styl.com a ich ktorýchkoľvek časti, a použiť duševné vlastníctvo www.magazin-zivotny-styl.com, alebo vlastníctvo tretej strany, okrem použitia nevýznamného množstva obsahu na osobné, ale nekomerčné účely, ktorými sa neporušujú oprávnené záujmy autorov a duševné vlastníctvo ich majiteľov. Napriek vyššie uvedeným, užívateľ nemôže z materiálov odstrániť žiadne označenie a značku, alebo informácie spojené s iným duševným vlastníctvom.
 • Pre neexistenciu dohody iného smeru, užívateľ nemôže z webovej stránky www.magazin-zivotny-styl.com postúpiť tretej osobe ktorúkoľvek časť obsahu, alebo postúpiť dostupné služby tretej osobe a nemôže ho rozmnožiť. Čo znamená, že užívateľ nemôže urobiť výpis a/ alebo znova použiť dôležitý obsah webovej stránky www.magazin-zivotny-styl.com a/ alebo nemôže vytvoriť opakovane, alebo pravidelne výpisy, alebo znova použiť nedôležitý obsah webovej stránky www.magazin-zivotny-styl.com bez povolenia spoločnosti www.magazin-zivotny-styl.com.

Práva a povinnosti poskytovateľa

12. Článok
www.magazin-zivotny-styl.com sa zaväzuje, že v súlade týchto zmluvných podmienok urobí všetko v súvislosti používaním služieb.

13. Článok

 • Bez ohľadu na vyššie uvedený odsek, v prípade, ak užívateľ poruší práva duševného vlastníctva v akejkoľvek časti obsahuwww.magazin-zivotny-styl.com, spoločnosť www.magazin-zivotny-styl.com má právo užívateľovi odstrániť užívateľské meno a heslo.

14. Článok

 • NaturalSiwss má právo, nie je však povinný inštalovať na počítač užívateľa takzvané cookies – krátke textové súbory uložené na pevnom disku užívateľa cez internetový server , ktoré umožnia obnovenie a monitorovanie aktivít a informácie spojené s užívateľom.
 • www.magazin-zivotny-styl.com môže umiestniť na svojej stránke www.magazin-zivotny-styl.com hyper odkazy a reklamy tretej strany – partnerov www.magazin-zivotny-styl.com – v záujme marketingu služieb a produktov. Spoločnosť www.magazin-zivotny-styl.com nenesie zodpovednosť za dostupné množstvo týchto produktov, ďalej za obsah služieb a za plnenie prijatých záväzkov vrátane poskytovania služieb, v prípade, ak tretia strana – partneri www.magazin-zivotny-styl.com – nepodliehajú pod vedenie spoločnosti www.magazin-zivotny-styl.com.
 • Pri zabezpečovaní služieb v súlade s týmito zmluvnými podmienkami www.magazin-zivotny-styl.com si vyhradzuje právo k tomu, aby upriamil pozornosť užívateľa, alebo k užívateľskému profilu priradil hyper odkazy, reklamy, alebo súvisiace stránky www.magazin-zivotny-styl.com, ktoré nepatria pod vedenie spoločnosti www.magazin-zivotny-styl.com. www.magazin-zivotny-styl.com nezodpovedá za prístup k týmto a podobným stránkam, ďalej za zabezpečenie služieb poskytnutými týchto stránok v prípade, ak tieto nepatria pod vedenie spoločnosti www.magazin-zivotny-styl.com.
 • www.magazin-zivotny-styl.com má právo zasielať užívateľom informácie o nových službách, ďalej obchodné informácie o službách svojich partnerov, oznamy o zmenách týchto zmluvných podmienok a zasielať informácie o poskytovaní ďalších zmluvných podmienok. Prijatím podmienok týchto zmluvných podmienok užívateľ súhlasí s tým, aby preňho www.magazin-zivotny-styl.com zasielal nevyžiadané obchodné informácie.

15. Článok

 • www.magazin-zivotny-styl.com má právo na to, ale nie je povinný, podľa svojho uváženia odstrániť, vymazať, alebo blokovať hociktorú časť obsahu svojich stránok www.magazin-zivotny-styl.com.
 • www.magazin-zivotny-styl.com má právo na to, ale nie je povinný, obsah nachádzajúci sa na ktoromkoľvek svojom serveri uložiť a odovzdať tretej strane a tiež príslušným orgánom, ak to slúži pre ochranu práv, legitímnych záujmov a bezpečnosti spoločnosti www.magazin-zivotny-styl.com a tretej strany, ďalej v takých prípadoch, keď príslušný obsah si vyžiadajú príslušné štátne orgány.

IV. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje

16. Článok
www.magazin-zivotny-styl.com ma právo na základe 2. odseku 4. Článku týchto zmluvných podmienok po registrácii zhromažďovať, použiť a spracovať všetky údaje v spojitosti s užívateľom. Informácie slúžiace na identifikáciu užívateľa môžu obsahovať krstné meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, povolanie a iné osobné údaje, ktoré užívateľ uvedie počas registrácie. Táto informácia môže taktiež obsahovať aj iné údaje, ktoré užívateľ vyplní, uvedie, alebo používa v spojení s poskytovanými službami, alebo pri účasti v akýchkoľvek promóciách, výhrach, v súťažiach, alebo prieskumov, atď.

Spracovanie osobných údajov

17. Článok

 • Spoločnosť www.magazin-zivotny-styl.com na základe týchto zmluvných podmienok je povinný so všetkými osobnými údajmi užívateľa zaobchádzať s náležitou starostlivosťou a prijať zodpovednosť za ochranu tých údajov, ku ktorým má prístup v súvislosti s používaním služieb, okrem „vyššej moci”, náhodných udalostí, alebo v prípade úmyselného zneužitia treťou osobou.
 • www.magazin-zivotny-styl.com na registračnom tlačive môže uviesť, že vyplnenie ktorých údajov sú povinné a ktoré sú dobrovoľné, ďalej môže uviesť dôsledky odmietnutia uvedenia údajov. Prijatím týchto zmluvných podmienok užívateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami.
 • Podmienky uvedené v prvom odseku nie sú platné v prípade, ak užívateľ, alebo iná osoba pod jeho vedením úmyselne zneužije a poruší práva a zákonné záujmy tretej osoby. V tomto prípade www.magazin-zivotny-styl.com môže vydať osobné údaje užívateľa príslušným štátnym orgánom v súlade s právnymi predpismi.